Privatlivspolitik

GDPR står for General Data Protection Regulation. Det er den gældende EU-forordning (lov) om databeskyttelse. GDPR suppleres i Danmark af databeskyttelsesloven. GDPR og databeskyttelsesloven afløser den gamle lovgivning om databeskyttelse, der på EU-plan går tilbage til 1995. Du kan læse mere om lovgivningen på Datatilsynets hjemmeside.

Klinikkens privatlivspolitik kan hentes og læses via nedenstående link.

Privatlivspolitik for patienter.

Behandling af oplysninger
I forbindelse med undersøgelse, diagnostik og behandling af patienter indsamler
og behandler Speciallægepraksis en række personoplysninger om dig.
I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Speciallægepraksis behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.
Typer af oplysninger
Speciallægepraksis indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop din konsultation):
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, personnummer, telefonnr., evt. e-mailadresse, evt. familierelationer og sociale
relationer, arbejdsrelationer og uddannelse.
Særlige kategorier af personoplysninger ("følsomme personoplysninger"):
Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar
mv.) etnisk oprindelse.
Formål
Speciallægepraksis behandler dine personoplysninger til følgende formål:
? ?undersøgelse, diagnostik og behandling af dig
? ?Evt. udarbejdelse af lægeerklæringer
? ?Evt. udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
? ?Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller
sygehuslaboratorier
? ?Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
? ?Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
? ?Ved tolkebistand udveksles oplysninger som navn og cpr. nummer med tolkebureau
godkendt af regionen
? ?Afregningsformål

Til at overholde klinikkens forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU's databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
? Dokumentationspligt
? Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk
hjemmel for behandlingen
? Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer
? Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer
og myndigheder
? Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
? Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
? Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
? Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning

Frivillighed
Når speciallægepraksis indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til speciallægepraksis. Konsekvensen af ikke at give speciallægepraksis personoplysningerne vil være, at klinikken ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at klinikken i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.
Kilder
I nogle tilfælde indsamler speciallægepraksis personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse, henvisende læge eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Speciallægepraksis behandler de modtagne oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
Videregivelse af personoplysninger
Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af
dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:
? Der videregives oplysninger til, andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn
til et aktuelt behandlingsforløb
? Der videregives oplysninger til andre myndigheder, kliniske kvalitetsdatabaser, Styrelsen for Patientsikkerhed, Det Fælles Medicinkort, Politiet, Sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
? Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (egen-acces)
? Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil
henvisningen er sendt.
? Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
? Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via receptserveren
? Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
? Ved videregivelse af epikriser videregives oplysninger til den henvisende læge
? Videregivelse af oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber, kun med dit samtykke.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger
Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er:
? Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af
databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h).
? ?Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om
sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt
sundhedslovens kap. 9.
? Helbredsoplysninger til brug for videre behandling ved henvisning af patienter videregives
efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp §§ 20-23 samt sundhedsloven.
? Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til
regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om speciallægehjælp § 49 og
sundhedsloven.
? Medicinordinationer på recepter sendes via IT-tjenesten receptserveren efter reglerne i
sundhedslovens kap. 42 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3.
? Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
? Epikriser, som er et kort sammendrag af patientens sygehistorie og behandlingsforløb sendes til henvisende læge efter reglerne i sundhedslovens kap. 9.
? Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a).
? Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43.
? Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling efter reglerne i sundhedslovens § 45.
Tilbagekaldelse af samtykke.
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.
Brug af databehandlere
Dine personoplysninger behandles og opbevares hos speciallægepraksis databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra speciallægepraksis. Mine databehandlere er p.t.
? MyClinic journalsystem (Multimed)
? Systemhuse
? IT-leverandører
? Ekstern cloud-leverandører

Opbevaringsperiode
Speciallægepraksis opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål. Speciallægepraksis har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor speciallægepraksis er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.
Dine rettigheder
Du har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning ("profilering").
Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.
Kontakt
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af
dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte klinikken via klinikkens hjemmeside

Adresseoplysninger på klinikken:
Speciallæge i Neurologi
Lis Johannsen
ODIN HAVNEPARK
Lumbyvej 11
5000 Odense C
Ydernummer.
246190.
Lokationsnummer (EDIfact)
5790001348533.
Danmark
Dato: 1.11.2020